Seuran säännöt


I Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli

1 §

Yhdistyksen nimi on SATA-Tennis ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki Uudenmaan läänissä.
Yhdistyksen toiminta-alue on itä-Helsinki ympäristöineen
Yhdistys on perustettu maaliskuun 11 p:nä 1981 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
Seuran kieli on suomi.

II Seuran tarkoitus

2 §

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi Kunto-, kilpa-, tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

III Tarkoituksen toteuttaminen

3 §

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1 Tarjoamalla jäsenilleen

 • kilpailutoimintaa
 • koulutustoimintaa
 • valmennus- ja harjoitustoimintaa
 • nuorisotoimintaa
 • tiedotus- ja kasvatustoimintaa
 • kuntoliikuntaa sekä
 • muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.

2 Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja –välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3 Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

4 Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

5 Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia sekä majoitus- ja ravitsemusliikkeitä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

4 §

Seura on Suomen Liikunta ja Urheilu ry.:n Helsingin piirin jäsen.

Piirin ja seuran ohjelmassa olevia urheilumuotoja edustavien SLU:n jäsenliittojen jäsenenä seura noudattaa piirin ja ao. jäsenliittojen sääntöjä ja määräyksiä.

Suomen Valtakunnan Urheiluliitto SLU rekisteröidystä yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä lyhennystä SLU.

III Seuran jäsenet

5 §

Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SLU:n piirin, SLU:n jäsenliittojen sekä SLU:n sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

6 §

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7 §

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka

 • laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen
 • toimii seuran sääntöjen vastaisesti
 • rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti
 • toimii seuran ja SLU:n tai sen jäsenliittojen ja piirien tarkoitusperien vastaisesti

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Johtokunnan on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voi-maan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

IV Liittymis- ja jäsenkulut

8 §

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattaja-jäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos
hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 20 vuotta tai

 • on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 15 vuoden jäsen-maksut tai
 • on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista. Saavutetut jäsen-oikeudet säilyvät.

V Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

9 §

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevät-kokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta

 • sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
 • kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
 • seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

10 §

Kevätkokouksessa käsitellään

1 Kokouksen avaus
2 Valitaan kokoukselle
   a puheenjohtaja
   b sihteeri
   c kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
   d ääntenlaskijat
3 Todetaan
   a läsnäolijat
   b äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tili-kertomus ja esitetään tilintarkastajan antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
6 Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
7 Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat muut asiat
8 Kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa käsitellään

1 Kokouksen avaus
2 Valitaan kokoukselle
   a puheenjohtaja
   b sihteeri
   c kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
   d ääntenlaskijat
3 Todetaan
   a läsnäolijat
   b äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
6 Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi
a toimintasuunnitelma
b talousarvio
sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
7 Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
8 Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
9 Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan 3 jäsentä erovuorossa olevien tilalle
10 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
11 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
12 Valitaan edustajat SLU:n Helsingin piiriin ja SLU:n jäsen-liittojen vuosi- ym. Kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin
13 Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat asiat
14 Kokoukset päättäminen

11 §

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen.

Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.
Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

12 §

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13 §

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattavia yhteisöjäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

VI Seuran hallinto

14 §

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 6 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimintakauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimintakaudekseen toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1 Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
2 Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
3 Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.
4 Vahvistaa tehtävänjaon keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työtyhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.
5 Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
6 Vastata SLU:n sekä sen jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista
7 Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.
8 Pitää jäsenluetteloa.
9 Hoitaa seuran taloutta.
10 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
11 Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
12 Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
13 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunniamerkkien esittämisestä.
14 Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
15 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

15 §

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

16 §

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

VII Muita määräyksiä

17 §

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto ja toimielimet.

18 §

Näiden sääntöjen muuttumisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa.

19 §

Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kolmen neljäsosan kannatettava sitä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässa kokouksessa.

Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

20 §

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen mukaisesti. Pesäselvitysmiehenä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21 §

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.

Nämä toimintasäännöt ovat päivitetty 31.01.2011 pidetyn hallituksen kokouksen päätösten mukaisesti, ja korvaavat 11.03.1981 laaditut toimintasäännöt.